FLIVIK GRANIET

Afmetingen:
14,5 x 6 x 8 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Oranjebruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Dit gesteente herbergt kenmerken van zowel de Flivik Graniet als van de Kinda
Graniet. Het gesteente vertoont drukverschijnselen. De randen van de kwartsen
zijn suikerkorrelig verbrijzeld. Bij een aantal plagioklazen is epidoot binnen-
gedrongen. Het gesteente bestaat uit grote aantallen vierkante, oranje plagioklazen
tot max. 4 mm. Tussen deze veldspaten liggen vlekken, bestaande uit een mengsel van
biotiet en groene plagioklaas. Over het gesteente verspreid, komen afgerond
rechthoekige, bruine kaliveldspaten voor. Sommige hebben een donkerbruine randzone.
Oranje plagioklaas vertoont hier en daar de neiging om een onvolledige mantel om de
kaliveldspaat te vormen. Sommige kaliveldspaten hebben een smalle beige ring in de
randzone, die om het kristal te volgen is. In de kaliveldspaten komen lichtgrijze
plagioklaasjes voor van max. 1 mm. Regelmatig verspreid over het gesteente komt
onregelmatig hoekige kwarts voor tot max. 1 cm. Accessorische mineralen zijn titaniet
en lichtgrijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw.
Uitgezonderd de donkerbruine eindzone om sommige kaliveldspaten
past de beschrijving precies op Kinda Graniet, zoals omschreven in het boek van
Per Smed: 'Steine aus dem Norden'
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
10,5 x 4,5 x 7,5 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente heeft een grondmassa, die bestaat uit grijze kaliveldspaat en grijze
plagioklaas. Deze laatste bestaat uit tweelinglamellen. Een aantal plagioklazen zijn 
gedeeltelijk oranje. Biotiet komt in grote hoeveelheden voor.
De rechterkant van het gesteente bestaat voornamelijk uit een vergroeiing van groenige
plagioklaas en biotiet. In deze massa liggen een aantal bruine kaliveldspaten, die min of
meer afgerond rechthoekig van vorm zijn van 5 tot max. 20 mm. Elke kaliveldspaat heeft
een donkerbruine randzone. Sommige kaliveldspaten hebben in de kern een nietige,
vierkante, beige plagioklaasje. De grootste kaliveldspaat, die aan de rechterkant van de
steen is te vinden, in de afwijkende grondmassa heeft een bijzondere opbouw.
De kern is donkerbruin met een acentrisch gelegen, lichtgele plagioklaas. In de randzone
van de kern lopen uiterst smalle beige ringen om de kern heen. Vervolgens volgt er een
beige mantel, waarna er een donkerbruine randzone volgt met daarin opnieuw 3 uiterst
smalle beige ringen. Zie vergroting via macro op homepage.
Kwarts is eveneens ruim vertegenwoordigd in de vorm van onregelmatig hoekige kristallen.
Accessorische mineralen zijn titaniet en lichtgrijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw. De wat grotere biotietplaatjes herbergen prehnietvisjes. Hieruit blijkt
enige verwantschap met Upplandgranieten.
Het gesteente heeft een somber aanzien door de vele donkere mineralen, maar oogt
tegelijkertijd fris door de blikkerende mineralen op het breukvlak.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:

7 x 8 x 12 cm (met gepolijst vlak), links op de foto.
Textuur:
Bruingrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet met een aantal min of meer afgeronde kaliveldspaten van een
donkerbruine kleur tot max. 1 cm en een aantal kleinere lichtrode hoekige exemplaren.
Voorts komen een paar onopvallende geelwitte plagioklazen voor, die deels zijn
gedeformeerd.
Kwarts tot 1 cm, afgerond, hoekige of idiomorf.
Accessorische mineralen zijn biotiet, epidoot, hematiet en slecht gevormde titaniet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs tot lichtblauw.
Hier en daar komt lichte vergruizing van de mineralen voor.
Er komen ook exemplaren voor die een donkerbruine randzone hebben om een
lichter getinte kern.
Vindplaats:
Linde

VIERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
16 x 5,5 x 10 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Roodbruin. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is ongelijkkorrelig en bestaat uit:
  • Bleek roodgele, deels vergruisde veldspaten en bruingrijze, goedgevormde perthitische
    veldspaten, die soms tweelingen vormen en soms rond zijn;
  • Kwarts is onregelmatig hoekig en deels suikerkorrelig;
Accessorische mineralen zijn enige gechloritiseerde biotiet, redelijk veel hematiet, wat erts en
titaniet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot lichtblauw.
Dit gesteente heeft een aantal kenmerken van een Flivik. Het is evenwel geen schoolvoorbeeld.
Vindplaats:
Norg


Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven