GRIJZE REVSUND GRANIET

Afmetingen:
De steen op de bovenste foto meet 26 x 7 x 14 cm op het verweerde vlak.
De steen op de middelste foto meet 31 x 12 x 25 cm en de foto onderaan de bladzijde
heeft afmetingen van 37 x 11 x 27 cm.
Het zijn allemaal brokstukken van een blok met een doorsnee van ca. een meter.
Textuur:
Grijs. Middel tot grofkorrelig
Beschrijving:
Dit gesteente is feitelijk een porfiergraniet met een middelkorrelige grondmassa.
Deze grondmassa bestaat uit:
  • grijze, min of meer hoekige, kaliveldspaat;
  • witte hoekige plagioklaas;
  • kwarts;
  • biotiet.

Hierin liggen tot 8 cm lange grijze kaliveldspaten, die vaak Karlsbader Tweelingen vormen.
De splijtvlakken glansen, waarmee duidelijk is dat het hier gaat om microklienkristallen.
Vaak liggen de grote kristallen min of meer gericht in het gesteente. De vorm is langwerpig hoekig,
maar ook wel in meer of mindere mate afgerond.
Witte plagioklaas komt veel voor en vertoont een duidelijke tweelingstreping.
Dit vormt naast de grote eerstelingen van kaliveldspaat het kenmerk van dit gesteente.
De plagioklazen vallen niet erg op, omdat de kleur overeenkomt met de grote kaliveldspaten.
Door de vele plagioklaas is het gesteente behoorlijk vatbaar voor verwering en is het ondanks
het grote areaal van herkomst toch een zeldzaam gesteente.
Biotiet vormt aggregaten of ligt verspreid in het gesteente. Ook hier is sprake van enige lineatie.
Kwarts komt veel voor als kloddertjes of als afgerond mineraal tot max. 0,5 cm.
Vaak komen er als accessorisch mineraal granaatjes voor. Dit is hier niet het geval.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Gasselte


Op het verweerde vlak is het onderscheid tussen kaliveldspaat en plagioklaas goed te zien:
eerstgenoemde is grijzer van kleur, terwijl de plagioklaas vrijwel wit is.Hier is goed te zien, dat niet alle kaliveldspeten precies rechthoekig zijn.
Onder midden ziet u het breukvlak.

 

Dit stuk steen heeft een aantal duidelijk omlijnde plekken met een afwijkende textuur.
Het gaat hier om een grijze granietapliet met dezelfde samenstelling als het hoofdgesteente.
Het lijken autolieten te zijn.

Hieronder volgen nog een paar varianten van Grijze Revsundgraniet.


Deze heeft linksboven aaneengesloten veldspaten. Vondst van de Hondsrug bij Emmen.
Verder sluit hij geheel aan bij het bovenste type. U ziet hier een gepolijst vlak.

Dat de veldspaten niet altijd rechthoekige zijn bewijst de volgende.


De plagioklazen zijn hier goed te onderscheiden doordat ze zweemgroen van kleur zijn. Deze doet wel wat aan
Arn÷ graniet denken. Hij mist evenwel de prehniet visjes in de biotiet, hetgeen een wezenlijk kenmerk is van
Arn÷ graniet. Vondst van de Hondsrug bij Emmen.


Terug naar hoofdstuk 2
Terug naar boven