RAGUNDA GRANIETPORFIER

Afmetingen:
16,5 x 7,5 x 13cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtroodbruinig. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit lichtroodbruine kaliveldspaat en kwarts met veel
spikkels hoornblende of biotiet.
In deze grondmassa liggen vele zalmkleurige en witte veelal ovale soms
afgerond hoekige kaliveldspaat tot 1 cm met of zonder mantel van witte
plagioklaas. Voorts komt wat afgerond hoekige kwarts voor.
Soms komen grote hoekige zwarte xenolieten voor. Deze vormen het kenmerk
van deze gevarieerde gesteentegroep. Exemplaren met een meer grijze of
bruingrijze grondmassa zijn gewoon.
Een macro onderaan de bladzijde verduidelijkt de structuur.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Linde

Hieronder treft u de macro aan. Let op de grondmassa. Deze is zeer belangrijk
bij determinatie.


TWEEDE TYPE GRANIETPORFIER

Afmetingen:
13 x 3 x 8 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit millimeter grote, afgeronde kaliveldspaten.
Om deze veldspaten liggen smalle ringen van hoornblende als een soort net.
Kwarts is gecorrodeerd. In deze grondmassa liggen oranje, afgeronde kaliveldspaten.
Sommige exemplaren hebben voornamelijk in de kern, lapjes lichtgele plagioklaas.
De doorsnee van de kaliveldspaten bedragen max. 10 mm. Langs de randen van
deze kaliveldspaten komen grove grafische vergroeiingen voor.
Plagioklaas is lichtgeel en lichtgroen en komen voor als losse, meestal rechthoekige,
maar ook wel vierkante exemplaren van max. 4 x 3 mm.
Een aantal zijn geclusterd. Soms vormen losse oranje kaliveldspaten en lichtgroene
plagioklazen samen een cirkel met als tussenmassa hoornblende.
Gecorrodeerde eerstelingen van kwarts komen sporadisch voor.
Accessorische mineraal is biotiet. Zie macro onderaan de bladzijde.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder). Enkele kleine miarolitische holten met vrij
uitgegroeide lichtgrijze kwartsen.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Macro


   Middenboven: Afgeronde rose veldspaat in
   combinatie met rechthoekige gelige
   plagioklaaslijstjes en hoornblende.
   Rechts: Een rose afgeronde kaliveldspaat,
   bestaande uit lapjes.

   Links: Een afgeronde hoop bestaande uit
   beige rechthoekige lijstjes van
   plagioklaas.DERDE TYPE GRANIETPORFIER (links op de foto)

Afmetingen:
10 x 5 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtrood/zalmkleurig. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is lichtrood/zalmkleurig en bestaat uit kaliveldspaat, kwarts
en enige plagioklaas. Kaliveldspaat en kwarts zijn sporadisch grafisch
vergroeid. Er komen veel losse kleine hoekige of meer afgeronde kwartsjes
voor. In deze grondmassa liggen de volgende eerstelingen:
 • ovale lichtrode/zalmkleurige kaliveldspaat en enkele rechthoekige
  exemplaren tot 1 cm. Een aantal heeft een lichtgele mantel van plagioklaas;
 • enkele plagioklazen in de vorm van lichtgele, min of meer rechthoekige
  exemplaren tot 0,5 cm;
 • enkele ovale kwartsen met insluitsels van de grondmassa.
Accessorische mineralen zijn biotiet, hoornblende en wat erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
De xenoliet is een grijze granietapliet.
Deze steen vertoont grote overeenkomst met de Siljan Rapakivi. Deze laatste
heeft evenwel merendeels onvolledige mantels om de kaliveldspaten. Verder is
het aantal ommantelde veldspaten veel geringer. Kwartsen zijn bij de Siljan Rapakivi
hoekig tot bijna vierkant, nooit graankorrelig of afgeplat ovaal, zoals in Ragunda.
Vindplaats:
Ten Arlo onder Hoogeveen

VIERDE TYPE GRANIETPORFIER (rechts op de foto)

Afmetingen:
10 x 4 x 9 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Zalmkleurig. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De fijngranitische grondmassa bestaat uit:
 • zalmkleurige kaliveldspaat;
 • hoekige kwarts;
 • veel grafisch vergroeide kwarts met veldspaat;
 • zeer veel stipjes biotiet.
Eerstelingen van zalmkleurige, ovale of meer afgeronde hoekige kaliveldspaat
tot 1 cm, waarvan een aantal met een mantel van plagioklaas of een rand van
grafisch met kwarts vergroeide veldspaat. Tamelijk veel ovale kwarts tot 4 mm.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs. Enkele eerstelingen van plagioklaas dragen een mantel van kaliveldspaat.
Vindplaats:
Groeve De Boer te Emmerschans

Klik hier voor een macro van de steen op links op de foto en hier voor een macro van de steen rechts op de foto.

Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven