RÖDÖ KWARTSPORFIER

Afmetingen:
10 x 6 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtrood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
In een zeer fijnkorrelige grondmassa met onduidelijke korrelgrenzen,
bestaande uit kaliveldspaat, plagioklaas, kwarts, erts en hoornblende liggen
een groot aantal deels gegroepeerde witte voor het merendeel hoekige
plagioklazen tot 0,5 cm. Tevens wat minder in aantal ronde en ovale
oranjerode kaliveldspaten tot 1,5 cm. Sommige herbergen wat witte
onduidelijk gevormde plagioklaas. Een heeft een onvolkomen rand van witte
plagioklaas. De ovale soms hoekige kwarts eerstelingen hebben afmetingen
tot 0,5 cm.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot violet blauw.
Vindplaats:
Werpeloh

Macro   Gegroepeerde plagioklazen en min of
   meer ovale ook wel hoekige rode
   kaliveldspaten zijn kenmerkend.
TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen
13 x 9 x 13 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Roodgrijs. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De verweerde buitenkant is grijs. De gegroepeerde veldspaten zijn vuil wit en vallen niet
direct op.
In een fijnkorrelige, granitische, roodgrijze ondergrond, doorspekt met stippen biotiet,
wat hoornblende en lichtgrijze erts, liggen talloze, meestal gegroepeerde, vaak rechthoekige
of veelhoekige lichtrode meerlingen van kaliveldspaat. De meeste zijn perthitisch.
De afmetingen zijn met weinig variatie ca. 4 x 2 millimeter. Enkele exemplaren hebben een
donkere doorzichtige bruine kern van vermoedelijk plagioklaas.
Verder komen er enkele zwarte vlekjes voor van 5 mm, die bestaan uit biotiet en grondmassa.
Kwarts valt niet op. Als eersteling komen een aantal voor van max. 2 millimeter.
Ze zijn afgerond hoekig. Ze hebben de neiging om tussen de groepeerde veldspaten als
vulmateriaal te dienen, maar exemplaren willekeurig in de grondmassa komt ook voor.
Er is geen spraken van groepering, zoals dit het geval is bij de veldspaten.
Een macro van de steen aan de rechterkant van de foto verduidelijkt het beeld.
Accessorisch mineraal is grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder).
De bruine ring op ca. 1 cm van de buitenkant van de steen is een verweringskenmerk en is
ontstaan door geďnfiltreerde roest.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

Macro

  
   Klik op de foto voor een vergroting


DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
18 x 9,5 x 10 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruin. Overwegend fijnkorrelig.
Beschrijving:
De fijnkorrelige grondmassa is bruin en bestaat uit
veldspaat, kwarts en een zwart niet te benoemen mineraal. In deze
grondmassa liggen een groot aantal deels gegroepeerde goedgevormde
lichtbruine kaliveldspaten. Sommige vormen Karlsbader Tweelingen met
afmetingen tot max. 6 x 3 mm. De kern van de kaliveldspaten bestaat vaak
uit doorzichtige waterheldere kwarts.
Insluitsels van zwarte hoornblende en lichtgroene plagioklaas zijn
gewoon. Vaal vormen de kaliveldspaten meervoudige exemplaren.
Lichtgroene plagioklaas komt slechts spaarzaam voor als eersteling tot
max. 3 mm. Ze zijn meestal vierkant of ruitvormig.
De kwartseerstelingen zijn meestal afgerond. De oorspronkelijke kristalvorm
is meestal nog wel te zien. Een paar exemplaren zijn keurig afgerond
zeshoekig. Instulping door de grondmassa in het kristal komt hier en
daar voor. De maximale afmetingen van het kristal is 2 mm.
De eerstelingen zijn gelijkmatig over het gesteente verdeeld.
Accessorische mineralen bestaan uit een paar hoornblende naalden en
hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot lichtbruin.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Hieronder treft u een macro aan

   Klik hier voor een vergroting

   De grondmassa is van wezenlijk belang
   voor determinatie.
  VIERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
18 x 3 x 10 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruingrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat is fijnkorrelig en bestaat uit grijsbruine veldspaat en heel
veel puntvormige biotiet. Het beeld is wat vlekkerig van opbouw. Dit is het gevolg
van de verdeling van de biotiet, die niet overal uniform is.
In deze grondmassa liggen een groot aantal, soms gegroepeerde, kaliveldspaten met
afmetingen tot max. 15 x 10 mm. Een aantal zijn samengesteld van opbouw. Een aantal
hebben een kern, die bestaat uit puntvormige biotiet, zoals dit in de grondmassa
voorkomt. Een aantal hebben kwarts in de kern in een wat ruw grafisch verband met kwarts.
De barsten, veelal in de breedte van het kristal, zijn meestal lichtrood, door
binnengedrongen hematiet.
Plagioklaas is ver in de minderheid. Een paar grijsgroene mm grote exemplaren zijn
aanwezig, soms omringd door een rand van biotiet. Een samengesteld exemplaar bereikt
een afmeting van 10 x 10 mm.
Kwarts is in grote hoeveelheden in de grondmassa aanwezig in de vorm van ronde exemplaren
van hooguit een mm.
Een aanzienlijk aantal exemplaren is tot 3 mm groot en zijn soms gegroepeerd in groepen
van 10 mm. Deze zijn vormenrijk en variëren van vierkant tot ovaal afgerond tot rond.
Accessorische mineralen zijn zwarte erts en hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs, meestal waterhelder.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Een foto van de verweerde buitenkant.


Klik hier voor een macro van de steen.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven