DE VERSPREIDING VAN DE ZWERFSTENEN UIT SCANDINAVIË


Wanneer u het veld in gaat om zwerfstenen te zoeken is het van belang om ongeveer te weten,
wat u in een bepaald gebied tegenkomt.

Hiervoor is een kaart toegevoegd met een verdeling van de zwerfstenen op basis van
vele gesteentetellingen. De maximale uitbreiding van het landijs is tevens aangegeven. Ten zuiden
van deze lijn komen geen zwerfstenen uit Scandinavië voor.

Dit kaartje is een aangepaste kaart, die als bijlage is te vinden in het boek:
Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten van J.G. Zandstra.

De kleuren in de cirkeltjes staan voor:

A. Volledig donkergrijze kleur: De zwerfstenen zijn voor het merendeel afkomstig uit de
    gebieden, waarvan de zwerfstenen zijn beschreven in Hoofdstuk 1 en 2, te weten:
    Eilanden, Finland en Noord Zweden.

B. Volledig gele kleur: De zwerfstenen zijn voor het merendeel afkomstig uit de gebieden,
   waarvan de zwerfstenen zijn beschreven in het eerste deel van Hoofdstuk 3, te weten:
   Uppland en Stockholm e.o.

C. Volledig paarse kleur: De zwerfstenen zijn voor het merendeel afkomstig uit de gebieden,
   waarvan de zwerfstenen zijn beschreven in het tweede deel van Hoofdstuk 3, te weten:
   Dalarna.

D. Volledig blauwe kleur: De zwerfstenen zijn voor het merendeel afkomstig uit de gebieden,
    waarvan de zwerfstenen zijn beschreven in het vierde Hoofdstuk, te weten:
    Småland en het eiland Bornholm.

E. De zwerfstenen, die voor het merendeel afkomstig uit het gebied,  waarvan de
zwerfstenen zijn beschreven in het vijfde Hoofdstuk, te weten Zuid Noorwegen,
hebben geen eigen kleur. De aantallen gevonden zwerfstenen zijn te gering in aantal
tot een percentage in de zwerfsteentellingen te komen.
Ze zijn uiterst zeldzaam. Ze kunnen overigens wel in het hele gebied gevonden worden,
waarbij de kans in Noord Friesland het grootst is.

Zoals u op de kaart zult zien, komen er vaak combinaties van kleuren voor. Dit geeft aan dat
er zwerfstenen gevonden kunnen worden uit meerdere gebieden, zoals beschreven onder
A tot en met E.

Het zal de oplettende lezer opvallen, dat rondjes met de volledige kleur paars niet voorkomen.
Deze zwerfstenen komen alleen in combinaties met zwerfstenen uit andere gebieden voor.

Overigens is deze indeling niet absoluut. Er kunnen zelfs in de gebieden met een volledig
donkergrijs rondje, zwerfstenen uit ander gebieden voorkomen. Het rondje geeft aan,  dat
het merendeel van de zwerfstenen uit een bepaald gebied komt.
Zo valt op dat Upplandgranieten met name op de Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe
voorkomen en de zwerfstenen, afkomstig uit Finland en Noord Zweden met name op de
Hondsrug in Drenthe.
Dit zegt iets over het verloop van de ijsstromen in de voorlaatste ijstijd.

Voor gedetailleerde informatie over de verdeling van de noordelijke zwerfstenen over
Nederland raadplege men het boek en de kaart van de heer J.G. Zandstra.


Terug naar boven
Terug naar homepage